Yrityksemme haluaa olla ajassa mukana ja tutkii aktiivisesti uusiutuvan energian käyttöä rakentamisessa. Tähän kuuluvat erityisesti aurinkoenergia sähkön tuottamiseen, aurinkokeräimet lämmön tuottamiseen sekä tuulivoimaan liittyvät ratkaisut. Nämä asuin- ja yrityskiinteistöihin mutta yleensä kaikkeen, missä sähköä tarvitaan muuten kuin teollisesti tuotettuna, joko yksinomaan – tai kuten yleensä – täydentävänä sähkön käyttötapana.

Näin voidaan alentaa huomattavasti sähkön käyttökustannuksia, vähentää riippuvuutta suurjänniteverkoista sekä parantaa yksityistalouden huoltovarmuutta.

Olemme tutkimassa myös akkuteknologian hyväksikäyttöä joko uusilla akuilla tai lähitulevaisuudessa kierrätysakustoilla. Kierrätyksellä pidennetään huomattavasti akkujen käyttöikää ja samalla vähennetään niiden purkutarvetta. Näin säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja, joita kuluu esimerkiksi akkujen valmistuksessa sekä niiden materiaaleissa.

Akkuteknologia on viimeisten vuosikymmenien aikana edistynyt huomattavasti, joskin isompi läpimurto kohti vielä parempaa energiatiheyttä on vielä edessä. Asiaa on kuitenkin selvitettävä lähitulevaisuutta varten jo nyt. Pienehköt sähkönkäyttöyksiköt (esimerkiksi omakotitalot) voivat kuitenkin jo nykyistäkin akkutekniikkaa hyödyntämällä saada selkeitä säästöjä energiakustannuksissa koska akkujen idea on nimenomaan varastoida sähköenergiaa sitä hetkeä varten, kun sitä eniten tarvitaan. Esimerkiksi kuluttaja on ehkä päivällä muualla, illalla otetaan sähköä ”varastosta” käyttöön. Lataamisesta ei tarvitse huolehtia eikä siitä, mitä sähkö kulloinkin on käytössä. Powerbank -tekniikka huolehtii siitä puolestasi.

Valmista kuluttajatuotetta ei vielä ole tarjolla, mutta yrityksemme tekee kehitystyötä tällaista ympäristöystävällistä ja taloudellista energian käyttöä kohti.

Kehittämishankkeen kuvaus

Tehokkaiden ajoneuvoakkujen uusiokäyttö energian varastoimiseen ns. Powerbank -ratkaisulla on kiinnostava sähkön varastoimisen ratkaisu pienissä kiinteistöissä. Ajoneuvojen ajoakut poistetaan ajoneuvokäytöstä silloin, kun ne eivät enää ota vastaan latausenergiaa kuin enintään 80 prosenttisesti. Tällöin niiden nykytiedon mukainen käyttöikä olisi ollut jo n. 10 vuotta.  Powerbank-ratkaisussa aurinkopaneelit lataisivat akustoa päivisin, ja tätä varastoitua sähköenergiaa purettaisiin illalla, jolloin kiinteistöjen sähköntarve on suurimmillaan. Käytetyissäkin ajoneuvoakuissa olisi vielä esimerkiksi kiinteistöjen käyttöön lataustehoa jäljellä n. 64-80 %, jolloin ne sopisivat hyvin uusiokäyttöön, jossa niiden käyttöikä voisi olla vielä toiset 10 vuotta. Tämä pidentäisi kalliiden akkujen uusimissykliä huomattavasti. Näin myös verkkosähkön tarve pienenisi, joka olisi kuluttajalle edullista ja lisäisi myös kansantalouden huoltovarmuutta.

Hankkeen selvitystyö kuitenkin osoitti, ettei aika ole vielä kypsä ajoneuvoakkujen uusiokäyttöön, vaan niille on luotu keräysjärjestelmä, jossa ne menevät kaikki murskauskierrätykseen. Luultavasti uusiokäyttö Powerbank -järjestelmässä on siitä huolimatta tulevaisuutta, sillä sähköajoneuvojen määrä tulee lähivuosina lisääntymään maailmanlaajuisesti huomattavasti.

Tämän kehittämishankkeen painopistettä siirrettiin kuitenkin teollisuusakkujen suuntaan, joilla saadaan lähes yhtä hyvin toteutettua hankkeessa tarkoitettu Powerbank -järjestelmä, vaikkakaan ei toivotulla tavalla ajoneuvoakkujen uusiokäytön kautta. Teollisuusakkujen laatu on kehittynyt nopeasti ja hinnat ovat laskeneet. Powerbank -järjestelmän ostajalle (kuluttajalle) on ainakin tällä hetkellä toimivuus ja kustannukset ensisijaisia, joten luultavasti teollisuusakkuja käyttävälle Powerbank -järjestelmälle on tässä vaiheessa helposti kysyntää. Kehittämishankkeella tutkittiin akkujen teknologiaa ja kapasiteettia, aurinkopaneeleita yleisellä tasolla, invertterien lähdekoodien tilannetta sekä visioitiin lähitulevaisuuden näkymiä tällaisen energian hyödyntämiseksi.

Lopputulos on se, että teollisuusakkuja käyttämällä voidaan saada kohtalaiseen edullisesti toteutettua omakotitalon tai muun vastaavan pienehkön sähkönkuluttajan päästötön lisäenergia. Rakennustoimisto Hämeen Varma Oy voi hankeselvityksestä saaduilla tiedoilla lähteä sopivan tilaisuuden/asiakkaan kohdalla rakentamaan ensimmäistä prototyyppiä.